Phần này sẽ giúp bạn cách đơn giản để bắt đầu thực hành với Word 2010. Giả sử máy tính bạn đã cài đặt ứng dụng Microsoft Office Word 2010, bạn hãy làm theo các bước sau:

Sau đây là cửa sổ cơ bản hiện ra trên màn hình khi bạn mở ứng dụng. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu tầm quan trọng của nó.

Backstage view được giới thiệu trong Word 2010 như là nơi trung tâm để quản lý tài liệu. Nó giúp bạn trong việc tạo ra tài liệu mới, lưu và mở tài liệu, in ấn và chia sẻ tài liệu….

Thật dễ dàng để nhập văn bản vào một tài liệu Word. Bạn cần biết rằng, khi bạn bắt đầu một từ, nó sẽ hiển thị một tài liệu mới như dưới đây:

Word cung cấp một số cách để di chuyển trong tài liệu thông qua con chuột và bàn phím.

Đầu tiên chúng ta tạo ra một văn bản mẫu trước khi chúng ta tiến hành.

Khi bạn đang soạn thảo, nó cũng là lúc để lưu giữ tài liệu để tránh bị mất những gì bạn đã làm. Làm theo cách sau để lưu giữ một tài liệu đã được chỉnh sửa:

Một tài liệu trống, mới luôn mở khi bạn bắt đầu với Word 2010. Nhưng giả sử rằng bạn muốn bắt đầu với tài liệu mới trong khi bạn đang soạn thảo hay làm việc với một tài liệu hoặc bạn đóng một tài liệu đã mở và muốn băt đầu với tài liệu mới. Dưới đây là các bước để bạn mở một tài liệu mới.

Khi bạn kết thúc công việc với một tài liệu, bạn muốn đóng nó. Khi đóng một tài liệu, mà nếu bạn có tài liệu khác đã được mở ra, Word sẽ hiển thị tài liệu cuối cùng mà bạn sử dụng, nếu không bạn sẽ thấy một cửa sổ window trống. Dưới đây là các bước đơn giản để đóng một tài liệu mở.

Microsoft Office 2010 cung cấp nhiều phương pháp để trợ giúp khi bạn cần sự giúp đỡ. Chúng tôi đưa ra một vài phương pháp sau:

Nhiều khi cần thiết để trở lại và chèn văn bản vào một dòng hiện có, MO cung cấp 2 cách để chèn văn bản: